Τομείς Δικαίου

Τμήμα Εταιρειών & Τμήμα Διεθνών Επιχειρήσεων

Το δικηγορικό γραφείο Συμεού, Κονναρής & Σία προσφέρει εκτενή εμπειρία στο εταιρικό και εμπορικό δίκαιο τόσο στην  Κύπρο όσο και διεθνώς.

Οι τομείς των εργασιών καλύπτουν: Σχηματισμό, Εγγραφή, Διοίκηση κυπριακών και ξένων εταιρειών, Τιμολόγηση-Ανατιμολόγηση, ίδρυση εταιρειών, Διαχείριση τραπεζικών λογαριασμών, Μισθοδοσίες  και πληρωμή μισθών, Διεθνή φορολογικό προγραμματισμό, Σύνταξη διαφόρων συμβάσεων.

Οι υπηρεσίες μας:

Το τμήμα μας εξετάζει όλα τα θέματα σχετικά με την εγγραφή, καθιέρωση και λειτουργία διάφορων οντοτήτων στην Κύπρο και διεθνώς, συμπεριλαμβανομένου και επιχειρήσεων, τραπεζικών μονάδών, διεθνών εμπιστευμάτων, συνεργασιών και αντιπροσωπευτικών γραφείων υπερπόντιων εταιριών. 

Tο τμήμα μας εξετάζει επίσης όλα τα θέματα σχετικά με την εγγραφή πλοίων κάτω από την κυπριακή σημαία. Η Κύπρος είναι σήμερα ένα από τα πιο σημαντικά κέντρα για την εγκαθίδρυση και λειτουργία ναυτιλιακών εταιρειών. Η Κυπριακή σημαία που αναγνωρίζεται διεθνώς χρησιμοποιείται από γνωστές διεθνείς ναυτιλιακές εταιρείες. Αλλοδαποί μπορούν να εγγράψουν πλοία στο Κυπριακό νηολογίο με την ίδρυση Κυπριακής ναυτιλιακής εταιρείας. Οι ναυτιλιακές εταιρείες που εγγράφονται στην Κύπρο απολαμβάνουν σημαντικά φορολογικά προνόμια.    

Παρέχουμε συμβουλές για το ρυθμιστικό πλαίσιο που αφορά τις κυπριακές και υπεράκτιες δραστηριότητες, καθώς και την λειτουργία παντός είδους οντοτήτων συμπεριλαμβανομένου και των ουσιαστικών φορολογικών πλεονεκτημάτων και άλλων ωφελημάτων  που προέρχονται από την εσωτερική νομοθεσία της Κύπρου και από τις διπλές φορολογικές συνθήκες της Κύπρου.   

Κάθε εταιρεία οφείλει να έχει τουλάχιστον ένα εγγεγραμμένο μέτοχο. Εάν επιθυμείτε ανωνυμία, τότε προσφέρουμε καταπιστευματοδόχους (trustees) που μπορούν να κρατούν τις μετοχές για λογαριασμό των πραγματικών μετόχων. Η ταυτότητα των πραγματικών μετόχων δεν γίνεται γνωστή. Επιπλέον άτομα από το γραφείο μας μπορούν να προταθούν για να αποτελέσουν τη σύνθεση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.      H εταιρεία, σύμφωνα με το νόμο, πρέπει να διορίσει ένα Γραμματέα. Γι’ αυτό το λόγο μια από τις εταιρείες μας που ασκούν καθήκοντα γραμματέα μπορεί να παρέχει τις υπηρεσίες αυτές.      Ο νόμος απαιτεί από κάθε εταιρεία να έχει εγγεγραμμένη έδρα στην Κύπρο, η οποία θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν εμπορική διεύθυνση της εταιρείας από την οποία θα μπορεί να διεξάγει τις εργασίες της. Η διεύθυνση του γραφείου μας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το σκοπό αυτό. 

Συμβουλεύουμε και βοηθάμε στο άνοιγμα και τη λειτουργία εταιρικών και προσωπικών τραπεζικών λογαριασμών σε οποιοδήποτε νόμισμα με τις τοπικές τράπεζες.

Οι εργασίες που αναλαμβάνει το γραφείο μας στον τομέα αυτό περιλαμβάνουν:

 • Ίδρυση και εξαγορά εταιρειών στην Κύπρο και στο εξωτερικό.
 • Ριζική αναδιοργάνωση και αναδόμηση εταιρειών.
 • Συμφωνίες μετόχων και διοίκηση εταιρειών.
 • Συμφωνίες εξεύρεσης ή αύξησης κεφαλαίου.
 • Κεφάλαια χρηματοδότησης (venture capital).
 • Εξαγορές και συγχωνεύσεις εταιρειών.
 • Management buy-outs εταιρειών.
 • Διαχείριση εταιρειών και παροχή υπηρεσιών και υπηρεσιών πλήρους αντιπροσώπευσης (domiciliation).

Μερικά κίνητρα και/ή λόγοι για την διεκπεραίωση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και εργασιών δια μέσω της Κύπρου:

 • Σημαντικά φορολογικά κίνητρα
 • Χαμηλά κόστα σύστασης και λειτουργίας διεθνών επιχειρήσεων
 • Προσφέρεται ανωνυμία με την χρησιμοποίηση εμπιστευματοδόχων (trustees) μετόχων και διευθυντών
 • Ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως πλήρες μέλος  με όλα τα πλεονεκτήματα και οφέλη της επικείμενης ένταξης
 • Ελεύθερη διακίνηση ξένου συναλλάγματος
 • Συμβάσεις αποφυγής διπλής φορολογίας με 40 χώρες
 • Σύγχρονες και αποτελεσματικές νομικές, λογιστικές και τραπεζικές   υπηρεσίες
 • Έμπειρο επαγγελματικό προσωπικό σε όλα τα επίπεδα
 • Δυνατότητα απόκτησης ιδιόκτητων γραφείων της επιχείρησης ή κατοικίας για τους αλλοδαπούς υπαλλήλους
 • Οι Εταιρείες Διεθνών Επιχειρήσεων δικαιούνται να δραστηριοποιηθούν στην Κύπρο.