Τομείς Δικαίου

Φορολογικό Δίκαιο & Διεθνείς Φορολογικός Σχεδιασμός

Το δικηγορικό γραφείο Συμεού, Κονναρής & Σία προσφέρει περιεκτικές νομικές υπηρεσίες σε αυτόν τον ιδιαίτερα σημαντικό τομέα, σε μια προσπάθεια να παρασχεθούν οι αποδοτικότερες και πρακτικότερες λύσεις στις ιδιαίτερες και χωριστές ανάγκες κάθε πελάτη. Με την εκτενή πείρα μας και την βοήθεια που παρέχουμε σε όλους τους τομείς επιτυγχάνουμε για τους πελάτες μας οικονομικούς επιχειρησιακούς στόχους. Αυτή η υπηρεσία απευθύνεται σε ιδιώτες και επιχειρήσεις. Το γραφείο μας παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες σε αυτόν τον ευαίσθητο τομέα, προσφέροντας σωστές φορολογικές συμβουλές και τέλειο φορολογικό προγραμματισμό.

Κίνητρα και/ή λόγοι για την διεκπεραίωση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και εργασιών δια μέσω της Κύπρου:

 • Οικονομική και πολιτική σταθερότητα
 • Η εταιρική φορολογία είναι η χαμηλότερη στην ΕΕ (10% επί των καθαρών κερδών). (Με τον κατάλληλο φορολογικό σχεδιασμό υπάρχουν δυνατότητες περαιτέρω μείωσης της φορολογίας.)
 • Σε συνδυασμό με την φορολογική έκπτωση που παρέχεται στην Κύπρο για τον αλλοδαπό φόρο η φορολογική επιβάρυνση μειώνεται επιπρόσθετα, σε σημείο που σε αρκετές περιπτώσεις διαγράφεται.
 • Η αξιοπιστία, η αποτελεσματικότητα και η ποιότητα της υπηρεσίας που παρέχεται από τα νομικά και επαγγέλματα λογιστικής είναι ύψιστης σημασίας προκειμένου να χρησιμοποιηθούν το μέγιστο δυνατό οι ευκαιρίες που προσφέρονται από αυτούς τους προορισμούς.
 • Έμπειρο επαγγελματικό προσωπικό σε όλα τα επίπεδα, πολύ καλό σύστημα επικοινωνιών και κατάλληλη χρονική ζώνη.
 • Χαμηλά κόστα σύστασης και λειτουργίας διεθνών επιχειρήσεων.
 • Προσφέρεται ανωνυμία με την χρησιμοποίηση εμπιστευματοδόχων (trustees) μετόχων και διευθυντών
 • Κανένας χρονικός περιορισμός για μεταφορά φορολογικών απωλειών.
 • Ελεύθερη διακίνηση ξένου συναλλάγματος.
 • Συμβάσεις αποφυγής διπλής φορολογίας με 40 χώρες.
 • Σύγχρονες και αποτελεσματικές νομικές, λογιστικές και τραπεζικές   υπηρεσίες
 • Δυνατότητα απόκτησης ιδιόκτητων γραφείων της επιχείρησης ή κατοικίας για τους αλλοδαπούς υπαλλήλους.
 • Οι Εταιρείες Διεθνών Επιχειρήσεων δικαιούνται να δραστηριοποιηθούν στην Κύπρο.
 • Οι Κυπριακές εταιρείες, βάσει της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας, δεν είναι εξωχώριες (offshore)εταιρείες. Με τη νέα νομοθεσία, η Κύπρος διατηρεί και ενισχύει την ανταγωνιστικότητά της ως αξιόπιστο διεθνές οικονομικό κέντρο και διακρίνεται από τους κακόφημους φορολογικούς ουρανούς. Επιπλέον, παραμένει μια τέλεια θέση για τις επενδύσεις σε και από τη Ρωσία και την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη και μια τέλεια επιχειρησιακή βάση για τις διεθνείς επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται για τις αγορές της περιοχής. Συγχρόνως, έχει το χαμηλότερο φορολογικό καθεστώς στην ΕΕ.
 • Οι διπλές φορολογικές συνθήκες έχουν ολοκληρωθεί με περισσότερες από 40 χώρες. Με τη χρησιμοποίηση των διατάξεων αυτών των συνθηκών και με τη σχετικά χαμηλή φορολογία στην Κύπρο, είναι δυνατό να επιτευχθεί η πολύ σημαντική φορολογική μείωση και των δύο χωρών, όπως έχουμε εξηγήσει πιο πάνω.
 • Οποιαδήποτε κέρδη πραγματοποιούνται από την διάθεση τίτλων δεν υπόκεινται σε φορολογία στην Κύπρο. Αυτό ισχύει για όλα τα κέρδη συμπεριλαμβανομένων των κερδών από τις συναλλαγές σε τίτλους.
 • Τα κέρδη από μόνιμη εγκατάσταση στο εξωτερικό εξαιρούνται από την φορολογία.
 • Καμία παρακράτηση φόρων επί μερισμάτων, τόκου ή δικαιωμάτων (royalties) ανεξαρτήτως της ύπαρξης σύμβασης με την χώρα του παραλήπτη.
 • Φόροι οι οποίοι κατακρατούνται σε άλλες χώρες μπορούν να πιστωθούν έναντι της Κυπριακής φορολογίας ακόμα και όταν δεν υπάρχει συνθήκη μεταξύ της Κύπρου και της χώρας καταβολής.
 • Τα κεφαλαιουχικά κέρδη δεν φορολογούνται εκτός κατά την πώληση ακίνητης περιουσίας στην Κύπρο και κατά την πώληση μετοχών εταιρίας η οποία κατέχει ακίνητη περιουσία στην Κύπρο.
 • Κανένας φόρος κληρονομιάς δεν πληρώνεται επί της κληρονομιάς μετοχών σε Κυπριακή εταιρεία.
 • πλήρης κατοχύρωση της ιδιοκτησίας & της ανωνυμίας των δικαιούχων (προαιρετική ανωνυμία για κάθε μέτοχο ξεχωριστά) - τα στοιχεία των ιδιοκτητών Κυπριακών εταιρειών δεν καταχωρούνται / δηλώνονται σε καμία Κρατική αρχή - δημόσιο αρχείο, ισχυρό τραπεζικό απόρρητο (ακρογωνιαίος λίθος της Κυπριακής Κρατικής πολιτικής).Δυνατότητα δραστηριοποίησης εντός Κύπρου (στην Κυπριακή αγορά) ή/και εκτός Κύπρου, χωρίς καμία επιπλέον άδεια. Επίσης δεν απαιτείται καμία επιπλέον προϋπόθεση, όρο, άδεια ή διατύπωση (πλην της εγγραφής στο Κυπριακό Μητρώο ΦΠΑ). Η Κυπριακή σας εταιρεία είναι μία αμιγώς εγχώρια εταιρεία και μπορεί άμεσα, εάν το επιθυμείτε, να δραστηριοποιηθεί στην Κυπριακή αγορά. Ο Φ.Π.Α είναι χαμηλότερος από τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
 • Απελευθέρωση συναλλάγματος – κανένας περιορισμός στην διακίνηση κεφαλαίων και πληρωμών.
 • Επίσης, φορολογικές ζημίες μπορούν να συμψηφιστούν με κέρδη άλλης εταιρείας του ομίλου με τη οποία υπάρχει 75% άμεση ή έμμεση μετοχική σχέση.